โครงการบัณฑิตน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 
   
 
 

โครงการบัณฑิตน้อย

หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่รวบรวมประสบการณ์ต่างๆให้แก่

เด็ก  ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหลอมที่มีอิทธิพลต่อเด็กในอนาคต  เพื่อให้เด็กที่

เรียนสำเร็จจากการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ได้มีขวัญกำลังใจที่จะ

ออกไปศึกษาต่อ  เด็กเหล่านั้นจะได้มีคติที่ดีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

ได้สร้างความสัมพันธ์อันดี  ระหว่างครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง  ให้มี

ความระลึกถึงกันในด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว  และได้เห็นความสำคัญ

ของการศึกษาอยู่ตลอดเวลา องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้เล็งเห็น

ความสำคัญของ การศึกษาของเด็กที่จบชั้นอนุบาล 3 ขวบ จากศูนย

์พัฒนาเด็กเล็กในครั้งนี้ จึงได้มีการจัดกิจกรรมโครงการบัณฑิตน้อย

 ให้แก่เด็ก จบชั้นอนุบาล 3 ขวบและจะไปศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา

อื่นต่อไป

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อให้เด็กมีแรงกระตุ้นในการเรียนต่อและสร้างความภูมิใจให้แก่เด็ก

     2.เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา

     3.เพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนต่อในระดับสูงต่อไปในอนาคต

     4.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ปกครองและเด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

เป้าหมายการดำเนินการ

      เด็กที่จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   จากศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน   อำเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ  คน    

จำนวน   53 

ระยะเวลาดำเนินการ

      วันที่  15   มีนาคม  2554

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

      ส่วนการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

วิธีดำเนินการ

      1.ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการดำเนินการ

      2.จัดเตรียมสถานที่ดำเนินโครงการ

      3.ดำเนินการตามโครงการ

      4.ประเมินผลการดำเนินโครงการ

สถานที่ดำเนินการ

       ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน   อำเภอราษีไศล  

จังหวัดศรีสะเกษ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

       1.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมี ขวัญ  กำลังใจ 

และมีความภูมิใจ

       2.ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์เด็ก 

       3.ส่งผลให้เกิดความรักความอบอุ่นระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลาน